Formålet

Det overordnede formål med foreningen er, at styrke indsatsen for natur- pleje. Det skal bl.a. ske ved

  • at virke som erfa-netværk ift.natur- pleje og dyrehold,
  • at arbejde for bedre vilkår for naturplejere,
  • at arbejde for afsætningsfremme,
  • at udbrede kendskabet til støtteordninger for naturpleje,
  • og at etablere samarbejde med relevante myndigheder og organisationer om fremme af naturpleje- indsatsen i Jammerbugt Kommune.

Foreningen retter sig mod alle med inte- resse for naturpleje. I foreningen bliver der arrangeret erfa- og tema dage og vi samarbejder med lokale og nationale organisationer, hvor det ligger indenfor foreningens virkeområde.

Et eksempel er samarbejde med for- eningen Smag på Landskabet. For dyreholdere er der fokus på regler, tilskud og landmandsfagligt indhold, og muligheder for afsætningsfremme.

Medlemmer kan trække på den store faglige viden som foreningen råder over ift. naturplejeinitiativer, viden om metoder, plantearter og naturtyper.

Der arbejdes tæt sammen med Jam- merbugt Kommune. Et samarbejde der f.eks. har udmøntet sig i en kreaturvogn og hjælp til ud- og indbinding til mindre og besværlige arealer.

Indkøb af en grejbank, der er til rådig- hed for frivillige naturplejere, er et an- det eksempel. F.eks. kan grundejer- foreninger gennem kollektive med- lemskaber, låne denne til bekæmpel- se af rynket rose, et stadigt stigende problem på naturbeskyttede arealer.