Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er: Naturplejeforeningen for Jammerbugt Kommune. Foreningens hjemsted er Jammerbugt Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at styrke indsatsen for naturpleje i Jammerbugt Kommune
Det vil derfor være en væsentlig opgave for foreningen
– at arbejde for bedre vilkår for naturplejere
– at arbejde for afsætningsfremme af naturplejeprodukter
– at udbrede kendskabet til støtteordninger for naturpleje
– at etablere et samarbejde med Jammerbugt Kommune, Naturerhvervsstyrelsen og andre relevante myndigheder og organisationer om fremme af naturplejeindsatsen i Jammerbugt Kommune, og
– at virke som erfa-netværk ift. naturpleje og dyrehold.

§ 3. Medlemsoptagelse, -udmeldelse og eksklusion
Som medlemmer kan optages alle myndige personer, der kan tilslutte sig foreningens formål. Foreninger, f.eks. grundejerforeninger, kan optages som kollektivt medlem.

Udmeldelse kan ske til enhver tid ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, men evt. årskontingent refunderes ikke.

Bestyrelsen kan beslutte eksklusion i tilfælde af manglende betaling af kontingent eller hvis det vurderes at medlemmet modarbejder foreningens formål. Eventuelle rettigheder fortabes ved eksklusion.

§ 4. Kontingent
Aktive medlemmer betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent til foreningen. Kontingentet fastsættes for ét år ad gangen.

Kontingentet forfalder til hvert års 1. januar, ved indbetaling til foreningens konto med angivelse af navn/organisation. Såfremt kontingent ikke er indbetalt senest tre uger efter påkrav, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere medlemmet jf. § 3.

§ 5. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. uge af marts måned. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel og skal indeholde dagsorden for mødet.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Fremlægning og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent 5. Bestyrelsens forslag

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Jammerbugt Kommune. 8. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Hvis foreningen modtager mere end 250.000 kr. i årligt tilskud, skal revisoren være statsautoriseret eller registreret revisor

10. Evt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde og beslutninger træffes ved simpelt flertal af fremmødte, dog skal vedtægtsændringer godkendes af 2/3 af de fremmødte jf. § 13.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre andet begæres.

Der tildeles en stemme pr. medlem. På generalforsamlingen har kollektive medlemmer én stemme.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 3 uges varsel på foranledning af bestyrelsen eller når mindst 10 medlemmer begærer det.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, der føres af formanden.

§ 6. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Suppleanter kan deltage i møderne dog uden stemmeret, med mindre vedkommende er indkaldt som suppleant for et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, således at henholdsvis to-tre og tre-fire bestyrelsesmedlemmer skiftes til at være på valg. Genvalg kan finde sted.
Jammerbugt Kommune har observatørstatus og en repræsentant herfra har ret til deltagelse i alle møder, men er uden stemmeret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved mindre tilstedeværelse skal der hentes skriftlig tilkendegivelse fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer, således at der altid står minimum 50 % af bestyrelsen bag beslutninger.

Bestyrelsen afholder møder efter behov, hvor foreningens status og fremtidige aktiviteter planlægges og drøftes. Formanden indkalder hertil med dagsorden.

§ 7. Udvalg/arbejdsgrupper
Foreningen kan midlertidigt eller permanent nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper med henblik på vare- tagelse af foreningens formål f.eks. vedr. afsætningsfrermme, dyreracer og leslåning.

Udvalgene eller arbejdsgrupperne refererer til bestyrelsen v. formanden.

§ 8 Tegningsret
Foreningen tegnes udadtil af formanden.

Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af både formand og kasserer. Forpligtende aftaler for netværket af en vis betydning skal på forhånd godkendes af bestyrelsen.

§ 9. Årsregnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret og årsregnskabet der er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, forelægges på den årlige ordinære generalforsamling. Indbetaling kan kun ske til foreningens konto.

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest otte dage før generalforsamlingen. § 10. Formue

Foreningens formue placeres i et pengeinstitut og kassereren må højst opbevare et kontant beløb på 5.000 kr.

§ 11. Økonomisk grundlag
Det økonomiske grundlag hentes fra fondsansøgninger, indtægtsgivende virksomhed og i øvrigt den støtte der kan hentes f.eks. via kommunal opbakning til foreningen. Evt. behov for yderligere kapital til foreningens drift hentes via et medlemskontingent, fastlagt på foreningens generalforsamling.

§ 12. Hæftelse
Der påhviler ikke foreningsmedlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtigelser.

§ 13. Procedure for vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling og udsendes til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for. Kommunalbestyrelsen skal orienteres om vedtagne vedtægtsændringer.

§ 14. Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun ske hvis 2/3 af medlemmerne stemmer for det eller på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Ved foreningens ophør skal foreningens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, Grundlovsdag den 05-06-2014 og underskrevet af den valgte bestyrelse.